โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารเงินทุนตา…

View More การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน