โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก…

View More โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

View More โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564