องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การทำเห็ดโคนน้อยในตะกร้า” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม อบต.กระเบื้องใหญ่

รุ่นที่ 2 หลักสูตร “ส่งเสริมการเลี้ยงโค / กระบือ” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนกระสัง ม.6

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565