องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ห้างฮกกี่ เมการ์สโตร์ จัดมหกรรมตลาดสินค้าชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 และวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ และ ห้างฮกกี่ เมการ์สโตร์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการทำการตลาดของกลุ่มอาชีพในตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยมี นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ , นางสาวเมธิณี วิชชาพิณ กรรมการบริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด และ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ