Notifications
Clear all

กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ
Posts
Topics

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กรุณากด Add topic และกรอกรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน หรือร้องทุกข์

2
2

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ อบต.

โปรดระบุข้อเสนอแนะ

1
1

 

สงสัย-สอบถาม

กรุณากด Add topic และกรอกรายละเอียดที่อยากสอบถาม

7
5

Share: