วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 10.15 น. นายสมส่วน เรืองมะเริง , นายรวย หมายภาษา รองนายก อบต.กระเบื้องใหญ่ , นายทองพูน วิมานะ เลขานุการนายก อบต. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเหตุรำคาญ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา หมู่ 4 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุรำคาญ ม.4 บ้านกระเบื้องใหญ่