นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดอบรมให้แก่ เกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 หลักสูตร การทำเห็ดโคนน้อยในตะกร้า จัดอบรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

รุ่นที่ 2 หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงโค / กระบือ จัดอบรมในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6