องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของสตรีในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชนที่สนใจในตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 60 คน ในวันที่ 12 และ 16 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยมีนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด