องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เกษตรกร ประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาแปรรูป เป็นการยกระดับสินค้า ทำเป็นอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำยาอเนกประสงค์” จากผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง ม.9 และศาลาประชาคมบ้านโนนเสว ม.11