องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี