เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้เรียนเรื่อง การออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพของผู้สูงวัย จิตดี ชีวิตดี สังคมดี มีความสุข 555 โดยกองสวัสดิการสังคม