นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นำทีมงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคบ้านเตย ม.1
  2. กลุ่มปลูกผักปลอดสาร หมู่ 2
  3. กลุ่มค้าข้าวเหนียวดำ ม.3
  4. กลุ่มอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ ม.3
  5. กลุ่มเลี้ยงหมูขุน ม.7
  6. กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านวัด
  7. กองทุนกลุ่มอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ 9
  8. กลุ่มปลูกผักบ้านจบก ม.10