วันที่ 29 ธ.ค.64 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัดอบต.มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ ฮกกี่เมกาสโตร์
ร่วมกับปกครอง รพ.พิมาย สสอ.พิมาย และรพ.สต.บ้านเตย ผลพบกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิฟโก้ ไอวี และนมแอนลีน มีวันหมดอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้แจ้งให้พนักงานทำการเปลี่ยนให้นำสินค้าที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนใส่แทน