วันที่ 24 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กระเบื้องใหญ่ ร่วมกับ อสม.ม.3 บ้านตำแย เดินสำรวจลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้านตำแย มีผู้ร่วมกิจกรรม 20 คน