วันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กระเบื้องใหญ่ ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และแนะนำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 25 ร้าน