วันที่ 11 มกราคม 2565 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ร่วมกิจกรรม Kick off ไถกลบตอซัง เกษตรกรโคราชยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการทั้งจังหวัด กำจัด PM 2.5 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ หมู่ 1 บ้านเตย ผู้ร่วมกิจกรรม 55 คน