เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อพิจารณารายการจัดซื้อกายอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์ฟื้นฟู สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ และแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่