เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยมีสาธารณสุขอำเภอพิมาย มูลนิธิพิมายสงเคราะห์ โรงพยาบาลพิมาย รพ.สต.บ้านเตย และคณะกรรมการฯ เพื่อชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ที่ต้องทำการฟื้นฟูสุขภาพ