วันที่ 10 มกราคม 2564 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุน จัดตั้งกองทุนศูนย์ฟืนฟูสุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ และเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านและคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม