องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้าใจและภูมิต้านทานทางด้านจิตใจในสังคมบริโภคนิยม สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา