องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย มาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563