องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. การทำพรมเช็ดเท้า
  2. การทำถุงการบูรหอม