***ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โดยจะแจ้งวันและเวลาอบรมให้ทราบอีกครั้ง***

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน”

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ ในวันและเวลาราชการ