เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ และนายทองพูน วิมานะ เลขานายก อบต.กระเบื้องใหญ่ ได้มอบวัสดุสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ใหแก่ นายสุริยง ทิศรักษ์ บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา