เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ ได้มอบหมายให้นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัด อบต.กระเบื้องใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่