วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้พอเพียงบ้านเตย หมู่ 1 นำโดยนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุรเดช เด่นงวษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอรรัตน์ พิมปรุ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก