ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบปลอดภัย ในหัวข้อ “การทำการเกษตรแบบปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Prac-tices)” โดย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
อบต.กระเบื้องใหญ่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ไทยระดับฟาร์มหรือแปลงปลูก เข้าร่วมอบรม โดยส่งแบบตอบรับที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ ในวัน และเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ