กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ เนื่องในโอกาสจบการศึกษาอบรมตามหลักสูตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 52 คน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562