เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม อบต.กระเบื้องใหญ่ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.กระเบื้องใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ให้คืนสู่สภาพเดิม

๑. ถนนสายข้างโรงสีโป๋ยพืชผล บ้านตำแย หมู่ที่ ๓ ต.กระเบื้องใหญ่

๒. ถนนสายบ้านตำแยเชื่อมทางหลวง ๒๐๖ บ้านตำแย หมู่ที่ ๓ ต.กระเบื้องใหญ่

๓. ถนนสายข้าง สกต. บ้านตำแย หมู่ที่ ๓ ต.กระเบื้องใหญ่

๔. ถนนสายวัดไปโนนมะเขือถึงบ้านนายสมพงษ์ บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ ๖ ต.กระเบื้องใหญ่

๕. ถนนสายคลองกระเบื้อง บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ ๖ ต.กระเบื้องใหญ่

๖. ถนนสายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย ถึง บ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง

๗. ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวง นม.ถ. ๙๕-๐๐๗ (ช่วง ก.ม.ที่ ๓+๔๔๖.๕๐ – ก.ม.ที่
๓+๕๘๕) บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ต.กระเบื้องใหญ่

๘. ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวง นม.ถ. ๙๕-๐๐๘ (ช่วง ก.ม.ที่ ๐+๐๐๐ – ก.ม.ที่
๑+๐๐๐) บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ต.กระเบื้องใหญ่

๙. ถนนสายเรียบเหมืองชลประทาน จำนวน ๒ จุด บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ต.กระเบื้องใหญ่

๑๐. ถนนสายเรียบคลองหมู่บ้าน จุดที่ ๑ บ้านจบก หมู่ที่ ๑๐ ต.กระเบื้องใหญ่

๑๑. ถนนสายเรียบคลองหมู่บ้าน จุดที่ ๒ บ้านจบก หมู่ที่ ๑๐ ต.กระเบื้องใหญ่

๑๒. ถนนสายซอยบ้านนางเตี้ย บ้านจบก หมู่ที่ ๑๐ ต.กระเบื้องใหญ่

๑๓. ถนนสายรอบหนองก้างปลา (จำนวน ๒ จุด) บ้านโนนเสว หมู่ที่ ๑๑ ต.กระเบื้องใหญ่

และพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ให้คืนสู่สภาพเดิมไม่คุ้มค่า และการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์มากกว่า
๑. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรอบบ้าน บ้านตำแย หมู่ที่ ๓ ต.กระเบื้องใหญ่

๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรอบบ้าน บ้านจบก หมู่ที่ ๑๐ ต.กระเบื้องใหญ่