นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ใ้ห้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบปลอดภัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตการเกษตรปลอดภัยทั้งในรูปของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการผลิตสามารถขยายฐานการผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น หรือนอกท้องถิ่นได้ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย และเชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบลกระเบื้องใหญ่