องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว ต.น้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรและประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 18 เดือนมีนาคม 2565

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว ต.น้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

04.00 – 05.00 น.              ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

05.00 น.                         ออกเดินทาง

07.30 – 08.30 น.              รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 08.45 น.              พิธีเปิดโครงการ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

08.45 – 09.00 น.              บรรยายความเป็นมาของศูนย์ตามศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

                                    โดย วิทยากรศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว

09.00 – 12.00 น.               การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฐานที่ 1 การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

ฐานที่ 2 เตรียมดินปุ๋ย

ฐานที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับหลุมพอเพียงและถังกลืนโลก

โดย วิทยากรศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว

12.00 – 13.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.0๐ น.               การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฐานที่ 1 การเพาะกล้า การปลูกผัก

ฐานที่ 2 คนเอาถ่าน

ฐานที่ 3 เรียนรู้ขบวนการจัดการการรวบรวมผักและการตลาดของสหกรณ์

โดย วิทยากรศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว

17.0๐ – 18.00 น.               กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

18.00 – 19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.                           เดินทางกลับ