องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ทราบ ดังนี้

1. หากผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่

2. ผู้สูงอายุต้องยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีที่ย้าย จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง

3. ให้ผู้สูงอายุเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

                             – บัตรประชาชนตัวจริง

                             – สำเนาบัตรประชาชน

                             – สำเนาทะเบียนบ้าน

                             – สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4. กรณีที่ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ไม่ทันเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ ผู้สูงอายุจะเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของปีนั้น – เดือนกันยายนของปีถัดไป)