วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าจะหลุ่ง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่องการบริหารจัดการขยะ