วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566