ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

View More ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567