กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบปลอดภัย หัวข้อ “การทำการเกษตรแบบปลอดภัย ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช “Good Agricultural Practice : GAP) โดยวิทยากร คือ นางสุมิตรา เภสัชชา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินหน่วยรับรอง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตการเกษตรปลอดภัยทั้งในรูปของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการผลิตสามารถขยายฐานการผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น หรือทั้งนอกท้องถิ่นได้ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างยั่งยืนในการพัฒนาการผลิตการเกษตรแบบปลอดภัย

โดยจัดอบรมในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร่สวนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา