นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดภาคการศึกษาใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ รุ่นที่ 4/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับ กศน.ตำบลกระเบื้องใหญ่

ดำเนินการโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่