นางสุกันยาย ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่และ นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพ่ื่อเสนอโครงการเกินศักยภาพขององค์การบิรหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานได้ร่วมประชุมประสานงานระดับอำเภอพิมายเพื่อเชื่อมแผนพัฒนาท้องถิ่น