วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดกิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570