📣📣ชี้แจงกรณี “การปรับแก้ระเบียบฯ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”📣📣

🚩รายเดิมที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว ยังได้รับเบี้ยเหมือนเดิม ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม

🚩ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นจากรัฐ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามรถยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

🚩ผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณหน้า ต้องมีคุณสมบัติ “เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ” ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

🚩ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ยังมิได้กำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ใช้คุณสมบัติตามระเบียบเดิมไปก่อน