เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้ทำกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น