ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตร ทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2566 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ โดยมีการนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาใช้สนับสนุนการจัดทำ และจัดทำระบบงานสำมะโนการเกษตร เป็นระบบเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการงานสำมะโนการเกษตร ระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลและนำเสนอผลข้อมูลสำคัญในระดับพื้นที่ย่อยได้ทันที โดยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสนาม จะมีการประมวลผลข้อมูลในสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานผลสำมะโนการเกษตรตามรูปแบบมาตรฐานต่อไป
สำนักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 จะเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างพื้นฐานของข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ จำเป็น และเพียงพอต่อความต้องการใช้และมีความทันสมัย ที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้ รวมไปถึงเกษตรกร มีช่องทางในการสะท้อนปัญหา ความต้องการ และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่าน รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ