ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและร่วนกับหน่วยงาน