สำนักงานปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสว่าง  สีเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวน้ำทิพย์   นิพิมาย
นักวิชาการสาธารณสุข

จ.อ.บัญชา  โมรานอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภานุพงศ์  ฟุ้งพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายประสิทธิ์  หมายพรรษา
คนงานทั่วไป

นางวนิดา  วาจามั่น
คนงานทั่วไป

นายศิวณัฐ  หมายพรรษา
คนงานทั่วไป

นางชม้าย  จินดา
คนงานทั่วไป

back to top