สำนักงานปลัด

นายสิทธา  รวดเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสว่าง  สีเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิมพศศินา   แก้วสกลพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข

จ.อ.บัญชา  โมรานอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวภัทรภร  ทรัพย์สุข
เจ้าพนักงานธุรการ

นายภานุพงศ์  ฟุ้งพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 นายสมชาย  โคมพิมาย
คนงานทั่วไป

นางวนิดา  วาจามั่น
คนงานทั่วไป

นายประสิทธิ์  หมายพรรษา
คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

นายศิวณัฐ  หมายพรรษา
คนงานทั่วไป

นางชม้าย  จินดา
คนงานทั่วไป

back to top