สำนักงานปลัด

นายสิทธา  รวดเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสว่าง  สีเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิมพศศินา   แก้วสกลพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปฐมา  จักรบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข

จ.อ.บัญชา  โมรานอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวภัทรภร  ทรัพย์สุข
เจ้าพนักงานธุรการ

นายภานุพงศ์  ฟุ้งพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 นายสมชาย  โคมพิมาย
คนงานทั่วไป

นางวนิดา  วาจามั่น
คนงานทั่วไป

นายประสิทธิ์  หมายพรรษา
คนงานทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ  มุ่งกลาง
คนงานทั่วไป

นายศิวณัฐ  หมายพรรษา
คนงานทั่วไป

นางชม้าย  จินดา
คนงานทั่วไป