ข้อมูลพื้นฐานตำบล

    องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  และ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล  ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  และ  ประกาศ  ณ วันที่  2  มีนาคม  2538  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  112  ตอนพิเศษ  6 ง  ลงวันที่  3  มีนาคม  2538  ซึ่งตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ประมาณ  71.60  ตารางกิโลเมตร  หรือ  44,750 ไร่  โดยมีอาณาเขตดังนี้

     ทิศเหนือ             ติดต่อ  ตำบลตาจั่น  และ  เทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

     ทิศตะวันออก       ติดต่อ  ตำบลชีวาน  และตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

     ทิศใต้                 ติดต่อ  ตำบลสัมฤทธิ์  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

     ทิศตะวันตก        ติดต่อ  ตำบลสัมฤทธิ์  อำเภอพิมาย  และ  ตำบลปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอพิมาย  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  3  ตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางจากอำเภอพิมาย  ไปตามถนนพิมาย – ตลาดแค  ประมาณ  5.5 กิโลเมตร  และระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  55  กิโลเมตร

ประชากร
สถิติประชากรและบ้าน  ระดับตำบล  ของ ตำบลกระเบื้องใหญ่

หมู่ที่

หมู่บ้าน

บ้านปกติ

ชาย

หญิง

รวม

1

เตย

235

402

440

824

2

กระเบื้องน้อย

88

94

102

196

3

ตำแย

350

538

565

1,103

4

กระเบื้องใหญ่

185

302

287

589

5

ไผ่

153

250

265

515

6

โนนกระสัง

128

291

263

554

7

ท่ามะเขือ

142

249

244

493

8

วัด

225

384

405

789

9

โนนทอง

78

111

118

229

10

จบก

267

364

427

791

11

โนนเสว

76

167

157

324

 

         *** ข้อมูลระหว่างวันที่  1  ถึง  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอพิมาย

back to top