วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      ” เป็นองค์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

รู้รักษาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “

คำขวัญ

      ” การเกษตรแบบอินทรีย์     มาตรฐานดีบริการสาธารณะ

นำธรรมมะมาปฏิบัติ            พัฒนาการศึกษา

ชาวประชาสุขภาพดี        มีวิถีแบบพอเพียง “

back to top