รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)