รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย กองสวัสดิการสังคม
บรรยากาศการรับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ Terminal Hall