องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็นองคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเข้ารับเกียรติบัตรจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ Terminal Hall ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย กองสวัสดิการสังคม
บรรยากาศการรับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ Terminal Hall