มาตรา 7  รายการเอกสาร หน่วยงาน 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร  
  – โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
(2) อำนาจหน้าที่  
  – สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
– พรบ.กระจายอำนาจ
 
(3) สถานที่ติดต่อ  
  – สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ   
(4) มติครม.ที่เกี่ยวข้อง  
  – หนังสือราชการที่สำคัญ  
  – มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง