องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548