นางเลื่อน ทิศรักษ์ ม.1

นางผัน ไหวดี ม.6

นางประจวบ รัตนพลแสน ม.8

นางกึม แฟนพิมาย ม.11

นางเที่ยง ดีนวลพะเนาว์ ม.1

นางแป้น แจ้งดี ม.6

นางจอย ร่มสุข ม.6

นางสมมาตร จุพิมาย ม.6

นางสุข แก้วระวัง ม.6

นางสุภาพร ช่างการ ม.6

นายใส สิเป้ง ม.6

นางสนั่น ถนัดไถ ม.4

นางเชื่อง ทรงจอหอ ม.1

นางสาวแสงจันทร์ ศรีสันเทียะ ม.3

นายนาค อักษร ม.11

นายอ่อน ขันใส ม.7

นางมี เลิศนวลสวัสดิ์ ม.3

นายทิม ลมพิมาย ม.7

นายเที่ยง ขยันงาน ม.7

นายร่วม สุทธิสิน ม.7

นายวันชัย แซ่โง้ว ม.8

นายสวาสดิ์ ดลพิมาย ม.7